Hlavní stránka Aktuality Nove Pokyn ředitele k otevření MŠ
Pokyn ředitele k otevření MŠ PDF Tisk Email
Čtvrtek, 07 Květen 2020 08:36

 

 

Tento pokyn stanovuje provozní podmínky Mateřské školy Mikulovice v souvislosti obnovením provozu 11. 5. 2020

I. Výklad pojmů

a) opatření MŠMT – dokument Provoz mateřských škol v období do konce roku 2019/2020 vydaný MŠMT

b) rouška – zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky

c) prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění – čestné prohlášení uvedené jako příloha opatření MŠMT

e) bezpečná vzdálenost - vzdálenost osob 2m

II. Organizace provozu

a) Provoz mateřské školy bude obnoven dne 11. Května 2020

b) Provoz mateřské školy bude od 6,30 hodin do 16,00 hodin

c) Nástup do mateřské školy je povolen v době od 6,30 do 8,00 hodin

d) Vyzvedání dětí z mateřské školy je umožněno v době od 11,45 do 12,05

od 15,00 do 16,00

e) Podmínkou povolení vstupu dítěte do objektu školy je předání prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem, které odevzdá doprovázející osoba zaměstnanci školy při předávání dítěte škole první den nástupu do školy. Bez předání tohoto prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění nebude dítě do objektu školy vpuštěno.

f) Dítě s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

g) Pokud dítě během pobytu v mateřské škole vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti. Škola bude ihned kontaktovat zákonné zástupce dítěte k okamžitému vyzvednutí dítěte školy. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

h) Je zakázáno přinášet do školy vlastní hračky, pití, jídlo apod.

III. Předávání dětí

a) Předávání dětí doprovázející osobou mateřské škole.

b)

Vstup je povolen dítěti a doprovodu v omezeném množství (3 do jedné šatny). U vchodu si doprovod vydezinfikuje ruce. Pracovníkovi MŠ, který u vchodu do MŠ bude dbát na dodržování pravidel, předá v den nástupu Čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem dítěte. Doprovod je povinen mít v celém objektu MŠ roušku. V objektu se zdržuje nejkratší možnou dobu. V šatně předá dítě pedagogickému pracovníku.

c) Předávání dětí mateřskou školkou doprovázející osobě v objektu.

Platí stejná pravidla jako při ranním předávání dítěte (rouška, dezinfekce rukou…)

d) Předávání dětí mateřskou školkou doprovázející osobě na školní zahradě.

Vyzvedávající musí mít roušku i na zahradě školy. Při vstupu do budovy (šatny) si vydezinfikuje ruce a v šatně se zdržuje nejkratší možnou dobu.

IV. Hygienická opatření

a) Doprovázející osoby dítěte jsou povinny nosit před školou, v areálu mateřské školy i v objektu mateřské školy roušku.

b) Provozní zaměstnanci jsou povinni nosit před školou, v areálu mateřské školy i v objektu mateřské školy roušku.

c) Na místech u vchodu do budovy jsou umístěny dávkovače s dezinfekcí rukou. Doprovázející osoby jsou povinny před vstupem do budovy MŠ provést dezinfekci rukou.

d) Doprovázející osoby dítěte jsou povinny dodržovat před školou, v areálu mateřské školy i v objektu mateřské školy bezpečnou vzdálenost od ostatních osob. Tato povinnost neplatí mezi osobami společné domácnosti.

e) Do mateřské školy (vnitřní i vnější prostory) smí s dítětem vstupovat pouze jedna doprovázející osoba.

f) Při vyzvedání dítěte smí do mateřské školy (vnitřní i vnější prostory) vstoupit pouze jedna doprovázející osoba.

g) Doprovázející osoba po předání dítěte i převzetí dítěte bez zbytečného odkladu opustí areál /objekt mateřské školy.

V. Povinnosti zákonných zástupců

a) Předat škole podepsané prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění.

b) Informovat neprodleně školu o onemocnění dítěte.

c) Zajistit vyzvednutí dítěte z mateřské školy v případě, kdy dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID- 19 (viz. bod II., odst. g)

VI. Stravování

a) Škola zajišťuje pro děti

Školní stravování – vydávání obědů při zajištění uvedených pravidel.

Dítě si neodebírá nic samo. Příbory, pití, jídlo jim předloží zaměstnanec školy, který musí mít rukavice.

VII. Povinnosti pedagogických zaměstnanců

a) Provést poučení dětí o hygienických zásadách a pravidlech.

b) Zajistí po převzetí dítěte od doprovázející osoby (přezutí a převlečení) důkladné umytí rukou tekutým mýdlem a vodou.

c) Zajistí před každým vstupem do herny z venkovního prostředí po převlečení a přezutí důkladné umytí rukou tekutým mýdlem a vodou.

d) V průběhu dne dbá na zvýšenou osobní hygienu dětí.

e) Zajistit větrání průběžně podle klimatických podmínek, minimálně 1 x za hodinu po dobu minimálně 5 minut herny a ostatních prostor, kde se děti pohybují.

f) Zajistit ve spolupráci s provozními zaměstnanci doplňování dávkovačů mýdla, papírových ručníků a vynášení košů v průběhu pobytu dětí.

g) Provést rozdělení hraček do dvou/ tří skupin a tyto skupiny hraček pravidelně měnit (denně).

VIII. Povinnosti při úklidu

a) Provádět průběžně kontrolu a doplňování vybavení v umývárně - tekuté mýdlo v dávkovači, papírové ručníky.

b) Průběžně vynášet odpadkový koš v umývárně i herně.

c) Provádět kontrolu a doplňování dávkovače na dezinfekci rukou – na místech (viz IV,c).

d) Provádět po nástupu dětí, po obědě dezinfekci baterií, ovladačů splachování, sedátek na WC.

e) Provádět po nástupu dětí dezinfekci míst kontaktu osob s předměty (kliky, dveře, madla sedátka v šatně dětí apod.)

f) Provádět 1 x denně dezinfekci podlah, obkladů, umývadel, mís a pisoárů na WC.

g) Provádět nejméně 1x denně dezinfekci podlah, lavic, židliček, ovladačů oken, klik, a ostatních ploch ve místnostech pobytu dětí.

h) Provádět nejméně 1 x denně úklid a dezinfekci ostatních užívaných prostor školy včetně vynášení odpadkových košů.

i) Provádět větrání místností při denním úklidu těchto místností.

IX. Omezení vstupu cizích osob do školy.

Vstup mají povolen: a) zaměstnanci a děti mateřské školy

b) doprovázející osoby

c) kontrolní orgány

d) dodavatelé služeb zajišťující provoz školy

X. Závěrečná ustanovení

Pro provoz mateřské školy platí obecně platné právní i vnitřní předpisy, pokud tímto pokynem nebyla provedena změna.

Mikulovice 6. 5. 2020 Mgr. Martin Lukeš

ředitel školy

 

Aktualizováno Čtvrtek, 07 Květen 2020 08:37
 

Odebírat novinky

Jméno
EmailZs a Ms Mikulovice 2011          Valid XHTML and CSS.